fbpx

Regulamin

§ 1 DEFINICJE:

 1. SKLEP – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.beatfreak.pl, prowadzony przez ADSR Mateusz Telega z siedzibą pod adresem: ul. Wolska 64a/22, 01-134 Warszawa, NIP: 5222834487, REGON: 361336660;
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie;
 3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie;
 6. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez Sklep do realizacji;
 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Sklep do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest firmie kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Sklep;
 9. CENA PRODUKTU – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu wskazana na stronie produktu;
 10. CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez Sklep, prezentowana w podsumowaniu procesu zakupów;
 11. KOSZT WYSYŁKI – ustalony przez Sklep koszt przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres;
 12. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Cen Całkowitych wszystkich produktów w Zamówieniu oraz ich Kosztu Wysyłki;
 13. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Sklep do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
 14. DOWÓD ZAKUPU – dowolny z wymienionych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu danego produktu w Sklepie: faktura, potwierdzenie realizacji zamówienia;
 15. UMOWA – umowa sprzedaży na odległość zawierana pomiędzy Klientem a Sklepem;

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 2. Wszystkie zdjęcia prezentowane w Sklepie są jego własnością i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
 3. Odstępstwo do 3 cm od podanych w opisach produktów rozmiarów odzieży jest naturalną cechą produktu nie podlega reklamacji. Produkty tekstylne mogą kurczyć się w praniu.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów w Sklepie można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
 3. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 4. Klient składa Sklepowi Ofertę Zakupu poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” w sekcji „zamówienie”.
 5. Do momentu zawarcia Umowy, Produkty wskazane w Ofercie Zakupu mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
 6. Poprzez złożenie Oferty Zakupu Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 7. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
  1. produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa,
  2. sposób zapłaty;
  3. metodę dostawy;
  4. prawidłowe dane do wysyłki obejmujące: imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj, aktywny adres e-mail Klienta, aktywny numer telefonu Klienta.
 8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 9. Sklep może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania przyczyny.
 10. Sklep nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

 1. Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do Sklepu na adres sklep@beatfreak.pl.
 2. Anulowanie Oferty Zakupu zostanie uwzględnione przez Sklep pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez Sklep e-mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Sklep może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu.
 3. Na podstawie Umowy Sklep zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sklepowi Wartości Zamówienia oraz do jego odebrania.
 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy odbywa się elektronicznie, w formie wiadomości wysyłanych na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta.

warunek zawieszający

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Sklepowi Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy. Za moment zapłaty uważa się dzień zaksięgowania opłaty u pośrednika płatności Sklepu.
 2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy powstają z chwilą gdy warunek zawieszający zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych lub e-mailowych ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek zawieszający uznaje się za nieobowiązujący.

§ 6 CENY

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Cena Produktu nie zawiera Kosztu Wysyłki, który określany jest indywidualnie dla każdego Zamówienia na podstawie jego zawartości.
 3. Ceną wiążącą dla produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
 4. Wartość Zamówienia podawana jest po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia, typu przesyłki oraz formy płatności.
 5. Sklep może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na warunkach aktualnych na czas ich składania.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

Zapłaty można dokonać:

 • przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora PayU,
 • kartą kredytową za pośrednictwem operatora PayU,
 • ratalnie za pośrednictwem operatora PayU, przy zamówieniach o Wartości Zamówienia powyżej 350 zł.

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Miejsce wydania przedmiotu Zamówienia musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sklep realizuje dostawy zamówionych produktów za pośrednictwem firmy Inpost zgodnie z jej regulaminem dostępnym pod adresem https://inpost.pl/regulaminy.
 3. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Koszt dostawy jest wyliczany na podstawie typu oraz ilości zamawianych produktów i zostaje wyświetlony Klientowi podczas składania zamówienia.
 4. Przyjmując przesyłkę od kuriera, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się ze Sklepem przez e-mail sklep@beatfreak.pl, potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.
 5. Odbierając przesyłkę z paczkomatu należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem przez e-mail sklep@beatfreak.pl przesyłając dokładny opis sprawy wraz ze zdjęciami uszkodzeń.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji wskazane w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty przez Sklep, nie później jednak niż w ciągu 7 Dni Roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
 4. Klient otrzyma od Sklepu informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

§ 10 REKLAMACJE I RĘKOJMIA

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Sklep obowiązany jest do dostarczenia sprzedawanych produktów bez wad.
 3. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania zakupionych produktów Klientowi.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient powinien złożyć niezwłocznie po wykryciu wady produktu.
 5. Procedura reklamacji z tytułu rękojmi:
  1. Zdjęcie produktu czytelnie przedstawiające zgłaszaną wadę wraz z jej opisem oraz Dowodem Zakupu należy przesłać na adres mailowy sklep@beatfreak.pl. Sklep dokonuje wstępnej oceny zasadności reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości.
  2. Jeśli reklamacja zostanie uznana za potencjalnie zasadną, wadliwy produkt należy dostarczyć do siedziby Sklepu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji. Koszt przesyłki pokrywa Klient.
  3. Sklep ma 7 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem na ostateczne rozpatrzenie zasadności reklamacji.
  4. W przypadku uznania reklamacji za ostatecznie zasadną, Sklep wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wadliwego produktu.
  5. W przypadku uznania reklamacji za ostatecznie bezzasadną Sklep odeśle Klientowi reklamowany produkt na koszt Klienta.

§ 11 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu.
 3. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.
 4. Konsument jest zobowiązany do zwrócenia zakupionego produktu na swój koszt, w stanie niepogorszonym, pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres Sklepu wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem ani do paczkomatu.
 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne, Sklep zwraca Konsumentowi Cenę Ostateczną produktu wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta. W przypadku Zamówień gdzie jest zwracana tylko ich część, jak również w przypadku zamówień wysyłanych za granicę, koszty przesyłki nie są zwracane.